Logo Sekolah

Logo Sekolah

Sunday, 4 September 2011

Keputusan Pertandingan Sains Dan Matematik 2011


Carta Keputusan Tahunan


TUJUAN PENUBUHAN PANITIA

 1. Memastikan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai secara terancang dan berkesan selaras dengan kehendak FPN.
 2. Meningkatkan mutu pencapaian akademik.
 3. Mewujudkan semangat kerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki kecekapan dan kekesanan.
 4. Mengemblengkan tenaga bagi merancang, mengelola, melaksana, mengawal dan menilai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
 5. Bekerjasama dengan panitia dan persatuan mata pelajaran lain bagi mewujudkan interaksi antara guru dan pelajar.
 6. Bekerjasama dengan panitia sekolah lain untuk bertukar pendapat fikiran dan bahan bagi tujuan peningkatan profesionalisme guru.
 7. Membantu pihak sekolah mengurus dan menyelia mata pelajaran secara terancang, teratur dan berkesan.
 8. Mengelola dan memastikan penggunaan sumber secara kerap dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pelajaran.

Visi, Misi Dan Matlamat

VISI

Sekolah unggul penjana generasi terbilang


MISI

Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti


MATLAMAT

 1. Melahirkan bangsa Malaysia.
 2. Melahirkan insan beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.
 3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara.
 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.